Update: 18 juli 2013 te 15.30 uur

INFORMATIE FAILLISSEMENT BLOCK ELECTROSTORE

Op 11 juni 2013 heeft de Rechtbank Noord-Holland voorlopige surseance van betaling verleend aan De Block’s Technisch Handelsbedrijf B.V., handelend onder de naam Block Electrostore.
Op 13 juni 2013 is het faillissement van de vennootschap uitgesproken.
Tot curatoren zijn benoemd:

1. Mr. M. le Belle, Rensen Advocaten te Alkmaar (www.rensenadvocaten.nl)
2. Mr. A.G. Moeijes, Tanger Advocaten te Velsen-Alkmaar-Haarlem (www.tanger.nl).

Block exploiteert 20 winkels waar consumentenelectronica wordt verkocht.
De onderneming heeft de afgelopen jaren te maken gehad met een aanzienlijke daling van de omzet vanwege de economische crisis.

In verband met het faillissement zijn de winkels gesloten.
Er zijn enkele gegadigden die interesse hebben een aantal winkels over te nemen.
Naar alle waarschijnlijkheid zal binnen enkele weken duidelijk zijn of een verkoop of doorstart van zoveel mogelijk vestigingen kan worden gerealiseerd.

Hieronder volgt informatie voor verschillende groepen belanghebbenden.

1. Klanten

Algemeen:
De winkels zijn gesloten en ook niet bereikbaar.
Of en zo ja welke winkels weer open gaan is afhankelijk van de doorstartonderhandelingen die thans worden gevoerd.
De medewerkers van De Block en de curatoren doen er alles aan om schade voor consumenten zoveel mogelijk te voorkomen.
Wij vragen uw begrip voor het feit dat sommige zaken iets langer duren.
Reageert u emoties s.v.p. niet af op de medewerkers die zich juist inzetten om te helpen.
Dank!

Aanbetalingen:
In overleg met de bank wordt er aan gewerkt om aanbetalingen die zijn gedaan, aan consumenten terug te betalen.
Besef dat u geen juridisch recht heeft op terugbetaling.
De terugbetaling gebeurt uit coulance, met medewerking van de ING Bank.
Aan deze mededeling en terugbetaling kunnen geen rechten worden ontleend.
De afdeling Consumenten Belangen van De Block neemt contact op met alle klanten die aanbetalingen hebben gedaan. Als u begin volgende week nog geen bericht heeft ontvangen, neemt u dan zelf contact op met de afdeling Consumenten Belangen van De Block. U kunt de afdeling Consumentenbelangen bereiken op telefoonnummer 088-256 25 00

NB: het heeft geen zin om de kantoren van de curatoren hier over te benaderen. Deze afhandeling geschiedt uitsluitend via de afdeling Consumenten Belangen van De Block.

Ter reparatie afgegeven goederen:
Reparaties werden bij De Block gedaan door een extern bedrijf, E-Care.
Met E-Care is het navolgende afgesproken:
E-Care gaat zorgdragen voor het terugsturen van al dan niet gerepareerde producten naar klanten van Block die voor service zijn aangeboden bij Block.
E-Care zal uitsluitend zorgdragen voor reparaties die fysiek zijn ontvangen en in behandeling genomen door E-Care.
Wanneer reparaties binnen de wettelijke garantietermijn vallen, zal E-Care de verpakkings- en transportkosten rechtstreeks in rekening brengen bij de klant.
Wanneer reparaties niet binnen de wettelijke garantietermijn vallen zal vallen, zal E-Care naast verpakkings- en transportkosten ook de reparatiekosten rechtstreeks in rekening brengen bij de klant. 
De klant zal de kosten middels vooruitbetaling aan E-Care moeten voldoen. Na ontvangst van de betaling zal E-Care voor verzending zorgdragen.
U kunt E-Care bereiken via het telefoonnummer 026 319 33 33 of e-mail info@e-care.eu

 

Een aantal goederen bevindt zich nog op de vestigingen van De Block, die zijn gesloten.
Deze goederen worden thans en de komende paar weken verzameld en naar een centrale verzamelpunt gebracht van waaruit de goederen aan de rechthebbenden zullen worden geretourneerd.
Dit kan nog enkele weken gaan duren. U ontvangt te zijner tijd nader bericht.

De eventuele kosten (verpakkings- en transportkosten, etc.) die verbonden zijn aan retournering alsook de reparatiekosten die voor rekening van de rechthebbenden komen dienen middels vooruitbetaling te worden voldoen. Na ontvangst van de betaling zullen de goederen worden geretourneerd.  

Garantie:
Voor garanties die binnen de wettelijke garantietermijn, meestal 2 jaar, vallen wordt u aangeraden om rechtstreeks contact op te nemen met de fabrikant van uw product. 
Heeft u een verlengde garantie op of na 1 oktober 2011 gekocht, dan kunt u rechtsreeks contact op te nemen met de verzekeraar, te weten Actua. De contactgegevens van Actua kunt u vinden op HYPERLINK "http://www.actua.nl" www.actua.nl
Heeft u een verlengde garantie vóór 1 oktober 2011 gekocht, dan kunt u zich NIET wenden tot Actua. Tot 1 oktober 2011 werden verlengde garanties namelijk door De Block zelf verkocht waarbij De Block zelf verantwoordelijk was voor afhandeling van claims die onder verlengde garantie vielen. In verband met het faillissement kan De Block deze verplichting niet nakomen, waardoor u bij schade een concurrente vordering in het faillissement verkrijgt die u bij curator – onderbouwd met stukken – ter verificatie kunt indienen.

2. Medewerkers

Aan een beperkt aantal medewerkers is gevraagd de werkzaamheden voort te zetten hangende de overnamegesprekken.
De overige medewerkers hebben tot nader bericht betaald verlof, maar zullen zonodig weer worden opgeroepen. 
Dit betekent dat de medewerkers zich beschikbaar moeten houden voor werkzaamheden.
Betaling van loon, vakantiedagen, vakantiegeld e.d. zal plaatsvinden door het UWV.
Met het UWV zal worden gecoördineerd hoe de intake zal plaatsvinden.
Alle medewerkers zullen hierover van het UWV schriftelijke informatie ontvangen.
Voor meer informatie wordt u verwezen naar de website www.uwv.nl.
Voor de duidelijkheid: U hoeft niet zelf contact met het UWV op te nemen.
Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met:
1. Mw. L. Schellevis, Rensen Advocaten, 072-5155544.
2. Dhr. M. van Voorbergen, Tanger Advocaten, 0255-547800.
De directie en curatoren doen er alles aan om een doorstart van zoveel mogelijk vestigingen te realiseren met behoud van zoveel mogelijk arbeidsplaatsen.
Alle medewerkers worden bij voorbaat bedankt voor hun inzet in deze periode.

3. Leveranciers/crediteuren

Wanneer u:
een vordering heeft op de onderneming; 
aanspraak maakt op een eigendomsvoorbehoud, recht van reclame of ander zekerheidsrecht;
dan wordt u verzocht dit schriftelijk kenbaar te maken aan mevrouw L.H. 
Schellevis, schellevis@rensenadvocaten.nl.
U zult dan de bewijsstukken moeten meesturen waaruit uw rechten blijken, waaronder overeenkomst, algemene voorwaarden, afgiftebewijs e.d.
Door de Rechtbank Noord-Holland is een afkoelingsperiode gelast.
Dat betekent dat er op dit moment geen recht op onmiddellijke afgifte bestaat.
Zodra er meer duidelijk is over de toekomst van de onderneming zal nadere informatie volgen hoe uw claim wordt afgewikkeld.

4. Spoed

Wanneer u een spoedeisende kwestie heeft, die geen betrekking heeft op garantie, reparatie, bestellingen, aanbetalingen e.d., wordt u verzocht een mail te sturen aan de navolgende drie mailadressen onder vermelding van SPOED, de aard van uw spoedeisend probleem en uw (mobiele) telefoonnummer:

s.hossaini@tanger.nl
m.van.voorbergen@tanger.nl 
schellevis@rensenadvocaten.nl